TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF GRATUITEMENT

Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko? Mandosira hamonjy ny ainao; aza miherika ianao, na mijanona eny amin’ny tany lemaka rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao. Mba tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry ikaky ô. Raha homba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin’izao lalana alehako izao, ary hanome ahy mofo hohaniko sy lamba hitafiako, 21 ka ho tafaverina soa aman-tsara any amin’ny tranon’ny raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, 22 ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon’Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony. Aza dia mamono ny ainy isika.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 22.42 MBytes

Ireo no loham-pirenena tamin’ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin’ny taniny avy. Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany. Ireo zazavavy ireo dia zanako-vavy ary ireo zazalahy ireo dia zanako-lahy; ary ireo ondry aman’osy ireo dia ondry aman’osiko; ary izao rehetra hitanao izao dia ahy avokoa; ary ahoana no hataoko anio amin’ireto zanako-vavy, na amin’ny zanany naterany? Hianao tokoa moa no Esao zanako?

Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Fa nataon’ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy.

  TÉLÉCHARGER FOULE SENTIMENTALE MP3 GRATUIT GRATUIT

Ny Baiboly, ny heviteniny

Dia nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an’i Lota, ka nisesika hamaky malagay varavarana. Fa tsy fantatr’i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy. Izay efa hataon’Andriamanitra no asehony amin’i Farao. Efa nahafa-tondromaso ahy Andriamanitra. Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao. Haringanao miaraka amin’ny meloka va ny marina?

Baiboly Malagasy

Dia nirahiny hiala avy teo amin’ny lohasahan’i Hebrona izy, dia nankany Sekema. Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko. Ary ny ony fahefatra dia Eofrata.

Ary hoy kosa izy: Aoka anie mba tsy ho tezitra Jalagasy, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho: Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Nahoana no mifampijery foana ianareo? Ankehitriny dia hidera an’i Jehovah aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Joda; dia nitsaha-jaza izy. Dia nanaiky ny rahalahiny. Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Misotroa, ary hantsakako koa ny ramevanao: Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany Dotana.

Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny mwlagasy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Indro, babioly tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy. Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao.

  TÉLÉCHARGER NESSUS HOME

baiboly malagasy pdf

Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia baibly hoe Isiraely no anarany. Aiza moa ilay vehivavy janga izay tamoron-dalana teo Enaima?

Konkordansa.

Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany. Saiky nisy nandry tamin’ny vadinao ny malagxsy, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? Hampionona ny hatezerany aho amin’ireo zavatra nampialohaviko ireo, ary rehefa afaka izany, dia vao hahita ny tavany aho; angamba hahazo fitia aminy aho. Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao.

baiboly malagasy pdf

Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin’ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan’i Esao fa efa ratsy teo imason’Isaka rainy ny zanakavavin’ny Kananita: Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity. Izaho no Jehovah Izay nitondra anao nivoaka avy tany Oran’ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany ity ho lovanao. Aza manota amin’ny zaza?

Author: admin